Lokale Inclusie Agenda “eerste concept”

Hoe kunnen we Barendrecht toegankelijker en inclusiever maken, zodat iedereen zich thuis voelt en mee kan doen? Uw of jouw idee horen we graag!

Hieronder alvast enkele voorbeelden. Van alle ideeën maken we een voorstel Lokale Inclusie Agenda (LIA) Barendrecht, dat we aan het gemeentebestuur overhandigen.

We hopen dat straks zoveel mogelijk mensen en partijen zich samen sterk maken om deze Lokale Inclusie Agenda te realiseren.

Inclusief basisonderwijs

Uitgangspunt

Ieder kind hoort erbij. In principe gaat ieder kind in zijn eigen buurt naar een reguliere school, tenzij dit een onevenredige belasting voor het kind of de school is.

Acties

 1. Onderzoek en start (pilot) gemeenschappelijke rekening (jeugd)zorg en onderwijs
 2. Intentieverklaring inclusief (basis)onderwijs getekend door gemeente, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en andere partners
 3. Onderzoek ‘slimme huisvesting’ van scholen met relevante (zorg)partners
 4. Onderzoek behoefte en start Samen naar Schoolklassen of alternatieven
 5. Organisatie van ‘één loket’ voor aanmelding, indicatiestelling, financiering en beoordeling
 6. Verwijderen van dubbele wachtlijsten, indicaties en/of beoordelingen

Resultaat

Duidelijke lijn waarin de komende jaren inclusief onderwijs gerealiseerd wordt, liefst met planning en begroting (voor zover mogelijk).

Speelomgeving in kaart

Uitgangspunt

Ieder kind moet kunnen spelen en ontwikkelen in zijn eigen straat en buurt. Speeltuinen en speeltoestellen moeten voor ieder kind toegankelijk zijn. Ook moet de directe woonomgeving veilig en toegankelijk zijn voor spelende kinderen, met en zonder beperking.

Acties

 1. De gemeente initieert een campagne zodat inwoners en andere betrokkenen, jong en oud, met elkaar in kaart brengen welke straten en buurten onveilig en/of ontoegankelijk zijn en wat daaraan gedaan kan worden.
 2. De gemeente neemt het belang van veilig en toegankelijk spelen en ontwikkelen in de eigen straat en buurt als uitgangspunt voor (her)inrichtingsplannen van de openbare ruimte in woonwijken.
 3. De gemeente onderneemt concrete verbeteracties aan de hand van geconstateerde gebreken en situaties.

Resultaat

Diverse gebreken en onveilige/ontoegankelijke situaties zijn verbeterd, overige situaties zijn in kaart gebracht en voorzien van een planning (en begroting) om deze aan te passen. De in deze periode opgestelde of gewijzigde plannen voor (her)inrichting van (delen van) woonwijken, hebben het belang van veilige en toegankelijke speel- en ontwikkelmogelijkheden als uitgangspunt opgenomen en uitgewerkt.

Vervoer voor iedereen

Uitgangspunt

Iedereen, met of zonder beperking, moet zich veilig en betaalbaar kunnen verplaatsen in en rond Barendrecht.

Acties

 1. Inventarisatie van behoeften van inwoners met betrekking tot het vervoer.
 2. Ontwikkeling van een integrale visie op (publiek) vervoer in Barendrecht
 3. Knelpunten met inwoners en belanghebbenden in kaart brengen en zo spoedig mogelijk aanpakken.

Resultaat

Brede gemeentelijke vervoersvisie, met daarin de inzet voor gesprekken met samenwerkingspartners en gemeenschappelijke regelingen en een planning en begroting voor (aanpassing van) eigen aanbod. Knelpunten opgelost en/of in (beleids)planning gezet voor aanpassing.

Obstakels in kaart

Uitgangspunt

Iedereen, met of zonder beperking, moet ongehinderd over straat, in winkels, restaurants en openbare gebouwen kunnen komen.

Acties

 1. Gezamenlijke campagne voor het eenvoudig melden en beoordelen van (publieke) ruimten, voorzieningen en gebouwen.
 2. Knelpunten met inwoners en belanghebbenden in kaart brengen.
 3. Knelpunten in eigen beheer zo snel mogelijk aanpakken (of aanpak in planning opnemen).
 4. Knelpunten buiten eigen beheer bespreekbaar maken met betreffende ondernemer, waterschap, pandeigenaar e.a.

Resultaat

Knelpunten op het gebied van toegankelijkheid in Barendrecht in kaart. Eigen knelpunten opgelost en/of in (beleids)planning gezet voor aanpassing. Andermans knelpunten bespreekbaar gemaakt.

Passend werk

Uitgangspunt

Iedereen moet kunnen werken op een manier die past bij zijn mogelijkheden.

Acties

 1. Actief ‘opsporen’ van mensen die ongewenst thuiszitten omdat zij geen (passend) werk hebben.
 2. Actief begeleiden van mensen naar werk dat aansluit bij hun mogelijkheden.
 3. Organiseren van voldoende aanbod van passend / beschut werk, al dan niet in de regio.
 4.  Registreren en volgen hoe het met de doelgroep arbeidsbeperkten gaat.

Resultaat

Inwoners die ongewenst thuis zaten omdat ze geen (passend) werk hadden, zijn ‘opgespoord’. Ze hebben een werkplek of passende dagbesteding gevonden of ze volgen actief een traject dat hen hiernaartoe begeleidt. We weten hoe het met hun gaat.

Gebarentaal in elk klaslokaal

Uitgangspunt

Gebarentaal is een belangrijk middel om mensen met een auditieve beperking erbij te laten horen. Ook NmG, Nederlands met Gebaren, is van toegevoegde waarde.

Acties

 1. De gemeente agendeert het onderwerp in de overleggen met onderwijsinstellingen en andere relevante partijen.
 2. Onderzocht wordt op welke wijze dit agendapunt onderdeel kan uitmaken van de gezamenlijke visie op inclusief onderwijs in Barendrecht.

Resultaat

Onderwijsinstellingen en andere relevante partijen hebben zich expliciet uitgesproken over het initiatief van gebarentaal in elk klaslokaal. Wanneer men dit ambieert, is met elkaar afgesproken op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Hiervoor is dan een stappenplan ontwikkeld.